POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka, czytana wraz ze wszystkimi innymi dokumentami prawnymi na Stronie, jest prawnie wiążąca dla każdej osoby lub podmiotu, który uzyskuje dostęp lub korzysta z https://www.bitcoindecode.com/pl/ Strony (zwanej dalej "Stroną"). Użytkownik jest związany wszystkimi Warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie, a także wszelkimi przepisami i prawami mającymi zastosowanie do określonej jurysdykcji, z której użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny. Zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z Polityką Prywatności Serwisu. Niniejsza Polityka zastępuje wszystkie poprzednie wersje.
 1. OGÓLNE
  1. Właściciel(e) Witryny zobowiązuje(ą) się do ochrony i poszanowania prywatności wszystkich jej Użytkowników.
  2. Właściciel(e) Witryny podejmie(ą) wszelkie uzasadnione i zgodne z prawem kroki w celu ochrony informacji poufnych i ujawni(ą) informacje wyłącznie odpowiednim organom na ich żądanie lub zgodnie z przepisami, które tego wymagają, oraz gdy będzie to konieczne do integracji z osobami trzecimi.
 • INFORMACJE ZBIERANE PRZEZ WITRYNĘ
  1. Dane dziennika:
   1. Kiedy Użytkownik odwiedza Witrynę, usługi Witryny mogą automatycznie rejestrować standardowe dane dostarczane przez przeglądarkę internetową Użytkownika.
   2. .
   3. Może to obejmować: Adres protokołu internetowego (IP) komputera Użytkownika, typ i wersję przeglądarki, strony odwiedzone przez Użytkownika, czas i datę tych wizyt, czas spędzony na każdej stronie i inne szczegóły.
   .
  2. Dane urządzenia:
   1. Witryna może gromadzić dane o urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do Witryny.
   2. Zgromadzone dane mogą obejmować: Typ urządzenia, system operacyjny, unikalne identyfikatory urządzenia, ustawienia urządzenia i dane geolokalizacyjne.
   3. To, co zbieramy, może zależeć od indywidualnych ustawień urządzenia i oprogramowania użytkownika.
   4. Zalecamy sprawdzenie zasad producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania, aby dowiedzieć się, jakie informacje nam udostępniają.
  3. Informacje osobiste:
   1. Możemy poprosić o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail i numer telefonu/telefonu komórkowego.
 • PRAWNE PODSTAWY PRZETWARZANIA
  1. Informacje o Użytkowniku będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy Serwis będzie miał do tego podstawy prawne, co zależy od usług, do których Użytkownik uzyskuje dostęp i sposobu ich wykorzystania.
  2. Strona internetowa może gromadzić i wykorzystywać informacje o Użytkowniku:
   1. Gdy jest to konieczne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia kroków na żądanie Użytkownika przed zawarciem takiej umowy (na przykład, gdy świadczymy usługę, o którą Użytkownik poprosił w Witrynie lub powiązanych witrynach stron trzecich);
   2. Gdy jest to wymagane do realizacji usług, do których Użytkownik zamierza uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny lub witryn stron trzecich powiązanych z tą Witryną.
   3. Zaspokaja uzasadniony interes (który nie jest nadrzędny w stosunku do interesów Użytkownika w zakresie ochrony danych), taki jak badania i rozwój, marketing i promocja usług Witryny oraz ochrona praw i interesów prawnych właściciela (właścicieli) Witryny;
   4. Użytkownik wyrazi na to zgodę w określonym celu; lub
   5. Gdy właściciel(e) Witryny musi przetwarzać dane użytkownika w celu spełnienia obowiązku prawnego.
   .
  3. Użytkownik ma prawo do zmiany zdania w dowolnym momencie, jeśli wcześniej wyraził zgodę na wykorzystanie swoich danych przez Witrynę w określonym celu, jednak nie wpłynie to na żadne przetwarzanie, które już miało miejsce.
  4. Strona nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to konieczne.
  5. Podczas gdy Witryna przechowuje informacje, zapewni ich ochronę w ramach komercyjnie akceptowalnych środków, aby zapobiec utracie i kradzieży, a także nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji.
  6. .
  7. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że żadna metoda elektronicznej transmisji lub przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna, a zatem właściciel(e) Witryny nie może zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa danych.
  8. W razie konieczności Witryna zachowa dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych, które może mieć, lub w celu ochrony żywotnych interesów Użytkownika lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.
 • ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI
  1. Strona internetowa i jej właściciel(e) mogą gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:
   1. aby umożliwić Użytkownikowi dostosowanie lub spersonalizowanie korzystania z Witryny przez Użytkownika;
   2. w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu i korzystania z Serwisu, powiązanych stron internetowych, aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;
   3. w celu kontaktu i komunikacji z Użytkownikiem;
   4. w celu prowadzenia wewnętrznej dokumentacji i do celów administracyjnych;
   5. do celów analitycznych, badań rynkowych i rozwoju biznesu, w tym do obsługi i ulepszania Witryny, powiązanych witryn i aplikacji oraz powiązanych platform mediów społecznościowych;
   6. w celach reklamowych i marketingowych, w tym w celu wysyłania Użytkownikowi informacji promocyjnych i informacji o osobach trzecich, które zdaniem właściciela(ów) Witryny mogą być interesujące dla Użytkowników; oraz
   7. w celu przestrzegania zobowiązań prawnych i rozwiązywania wszelkich sporów, które może mieć Witryna.
   .
 • UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM
  1. Właściciel(e) Witryny może(mogą) ujawnić dane osobowe:
   1. zewnętrznym dostawcom usług w celu umożliwienia im świadczenia usług, w tym (bez ograniczeń) dostawcom usług IT, przechowywania danych, hostingu i serwerów, sieciom reklamowym, analitykom, rejestratorom błędów, windykatorom, dostawcom usług konserwacyjnych lub rozwiązywania problemów, dostawcom usług marketingowych lub reklamowych, profesjonalnym doradcom i operatorom systemów płatności;
   2. sponsorzy lub promotorzy wszelkich konkursów, które mogą być organizowane przez Witrynę;
   3. stronom trzecim, które ułatwiają świadczenie wymaganych usług; oraz
   4. stronom trzecim zbierającym i przetwarzającym dane.
   .
 • MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe gromadzone przez Witrynę są przechowywane i przetwarzane na serwerach w różnych jurysdykcjach, a także tam, gdzie partnerzy Witryny, podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni utrzymują obiekty.
  2. Użytkownik potwierdza, że przekazując Serwisowi i jego właścicielowi (właścicielom) dane osobowe, wyraża zgodę na ich ujawnienie tym zagranicznym stronom trzecim.
  3. Właściciel(e) Witryny zapewni(ą), że wszelkie transfery danych osobowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG będą chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, na przykład przy użyciu standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub przy użyciu wiążących reguł korporacyjnych lub innych prawnie akceptowanych środków.
  4. W przypadku, gdy właściciel(e) Witryny przekazuje(ją) dane osobowe z kraju spoza EOG do innego kraju, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że strony trzecie w innych jurysdykcjach mogą nie podlegać tym samym przepisom o ochronie danych, co jurysdykcja, w której znajduje się Użytkownik. Istnieje ryzyko, jeśli taka osoba trzecia zaangażuje się w jakiekolwiek działanie lub praktykę, które naruszałyby przepisy dotyczące prywatności danych w jurysdykcji Użytkownika, a to może oznaczać, że Użytkownik nie będzie w stanie dochodzić roszczeń zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności obowiązującymi w jego jurysdykcji.
  .
 • PRAWA UŻYTKOWNIKA I KONTROLA NAD INFORMACJAMI OSOBOWYMI
  1. Wybór i zgoda:
   1. Podając dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie jego danych osobowych przez właściciela (właścicieli) Witryny zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
   2. Jeśli Użytkownik ma mniej niż 16 lat, musi posiadać i zagwarantować w zakresie dozwolonym przez prawo, że posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na dostęp i korzystanie z Witryny, a oni (rodzice lub opiekunowie prawni) wyrazili zgodę na przekazanie Witrynie przez Użytkownika danych osobowych.
   3. Użytkownik nie musi podawać danych osobowych; jednakże użytkownik musi być świadomy, że w przypadku odmowy może to wpłynąć na korzystanie z tej Witryny lub produktów i/lub usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem.
   .
  2. Informacje od osób trzecich:
   1. W przypadku, gdy Witryna otrzyma dane osobowe Użytkownika od strony trzeciej, informacje te będą chronione zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
   2. Jeśli Użytkownik jest osobą trzecią przekazującą dane osobowe innej osoby, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada zgodę tej osoby na przekazanie tych danych osobowych.
  3. Restrict:
   1. Użytkownik może ograniczyć gromadzenie lub wykorzystywanie danych osobowych.
   2. Jeśli Użytkownik wyraził wcześniej zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, może zmienić zdanie w dowolnym momencie, kontaktując się z właścicielem(ami) Witryny.
   3. Jeśli Użytkownik zażąda ograniczenia lub ograniczenia przetwarzanych danych osobowych, właściciel(e) Witryny może poinformować o skutkach ograniczenia dla korzystania przez Użytkownika z Witryny lub produktów i usług.
   .
  4. Dostęp i możliwość przenoszenia danych:
   1. Użytkownik może zażądać szczegółowych informacji na temat przechowywanych danych osobowych.
   2. Użytkownik może zażądać kopii danych osobowych przechowywanych przez właściciela(ów) Witryny.
   3. W miarę możliwości właściciel(e) Witryny dostarczy(ą) te informacje w formacie CSV lub innym łatwym do odczytania formacie maszynowym.
   4. Użytkownik może zażądać usunięcia danych osobowych.
   5. Użytkownik może również zażądać przekazania tych informacji innej stronie trzeciej.
   .
  5. Sprostowanie:
   1. Jeśli użytkownik uważa, że jakiekolwiek informacje są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, może skontaktować się z właścicielem(ami) Witryny w celu aktualizacji lub poprawienia posiadanych informacji.
   2. Właściciel(e) Witryny podejmie(ą) wszelkie uzasadnione kroki w celu poprawienia wszelkich informacji, które okażą się niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.
  6. Powiadomienie o naruszeniu danych:
   1. Właściciel(e) Witryny zobowiązuje(ą) się do przestrzegania obowiązujących przepisów i praw w odniesieniu do wszelkich naruszeń danych.
  7. Reklamacje:
   1. Jeśli Użytkownik uważa, że właściciel(e) Witryny naruszył(li) odpowiednie przepisy o ochronie danych i chce złożyć skargę, powinien skontaktować się z właścicielem(ami) Witryny i podać pełne szczegóły domniemanego naruszenia.
   2. Właściciel(e) Witryny zobowiązuje(ą) się do niezwłocznego zbadania wszystkich skarg i udzielenia odpowiedzi na piśmie, określając wynik dochodzenia i kroki podjęte w celu rozpatrzenia takich skarg.
   3. Użytkownik ma prawo skontaktować się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w związku ze swoją skargą.
   .
  8. Rezygnacja z subskrypcji:
   1. Aby wypisać się z bazy danych e-mail Serwisu lub zrezygnować z komunikacji (w tym komunikacji marketingowej), Użytkownik proszony jest o kontakt z właścicielem (właścicielami) Serwisu lub rezygnację z korzystania z funkcji rezygnacji udostępnionych w komunikacji.
   .
 • COOKIES
  1. Strona wykorzystuje pliki "cookies" do zbierania informacji o Użytkowniku i jego aktywności.
  2. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookie na stronie internetowej.
 • PRZELEWY BIZNESOWE
  1. W przypadku przejęcia Witryny lub jej aktywów, lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy właściciel (właściciele) Witryny zakończy działalność lub ogłosi upadłość, dane użytkownika, wraz z innymi aktywami, zostaną przekazane stronom, które przejmą Witrynę.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie transfery mogą mieć miejsce i że wszelkie strony, które przejmą Witrynę i/lub jej właściciela(ów), mogą nadal wykorzystywać dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
  .
 • LIMITY NASZEJ POLITYKI
  1. Niniejsza Witryna może zawierać łącza do witryn zewnętrznych i/lub witryn stron trzecich, które nie są obsługiwane ani kontrolowane przez właściciela(ów) niniejszej Witryny.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że właściciel(e) Witryny nie ma(ją) kontroli nad treścią i polityką tych witryn, a zatem nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki dotyczące prywatności stron trzecich.
  3. Użytkownik jest proszony o pełne zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami prawnymi wymienionymi na stronach osób trzecich, do których może uzyskać dostęp lub do których może zostać przekierowany z tej Witryny.
  .
 • ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
  1. Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniana i aktualizowana od czasu do czasu, bez powiadomienia i wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.
  2. .
  3. Zmieniona Polityka Prywatności niezwłocznie zastąpi wszelkie poprzednie wersje na Stronie.
  4. Użytkownik jest proszony o regularne odwiedzanie Witryny w celu sprawdzenia, czy zostały wprowadzone jakiekolwiek aktualizacje Polityki Prywatności.
  5. Kontynuowanie przez Użytkownika korzystania z Witryny będzie stanowić jednoznaczną milczącą akceptację Polityki Prywatności wymienionej w Witrynie.
  6. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionej Polityki Prywatności, powinien natychmiast powstrzymać się od korzystania z Witryny i uzyskiwania do niej dostępu.
  .

POLITYKA SPOŁECZNA

Niniejsza Polityka, odczytywana wraz ze wszystkimi innymi dokumentami prawnymi na Stronie, jest prawnie wiążąca dla każdej osoby lub podmiotu, który uzyskuje dostęp lub korzysta ze https://www.bitcoindecode.com/pl/ Strony (zwanej dalej "Stroną"). Użytkownik jest związany wszystkimi Warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie, a także wszelkimi przepisami i prawami mającymi zastosowanie do określonej jurysdykcji, z której użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny. Zachęcamy Użytkowników do uważnego zapoznania się z Polityką Cookies Serwisu. Niniejsza Polityka zastępuje wszystkie poprzednie wersje.
 1. Czym jest plik cookie?
  1. "Plik cookie" to niewielki fragment danych, które Witryna przechowuje na komputerze i/lub urządzeniu mobilnym Użytkownika i do których uzyskuje dostęp za każdym razem, gdy odwiedzana jest Witryna.
  2. .
  3. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji o użytkowniku i jego działaniach podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej, które mogą obejmować, jeśli są dostępne, adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki używanej przez użytkownika.
  4. Informacje te są gromadzone jako dane statystyczne dotyczące działań i wzorców przeglądania przez Użytkownika Witryny i nie identyfikują konkretnej osoby.
  5. Z tego samego powodu Serwis może uzyskiwać informacje o ogólnym korzystaniu z Internetu przez Użytkownika za pomocą plików cookie.
  6. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że ustawienia jego komputera i/lub urządzenia mobilnego są prawidłowe i w związku z tym może zaakceptować lub odrzucić pliki cookie.
  7. Pliki cookie pomagają Spółce ulepszać jej Witrynę(y) i/lub Aplikację oraz dostarczać lepsze i bardziej spersonalizowane usługi.
 2. Rodzaje plików cookie i sposób ich wykorzystania
  1. Niezbędne pliki cookie - są to pliki cookie, które mają kluczowe znaczenie dla doświadczenia użytkownika w Witrynie, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak logowanie użytkownika, zarządzanie kontem, koszyki zakupów i przetwarzanie płatności. Służą one do włączania określonych funkcji w Witrynie. Ta Witryna wykorzystuje niezbędne pliki cookie w witrynie.
  2. Performance Cookies - to pliki cookie używane do śledzenia sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Witryny podczas wizyty, bez gromadzenia danych osobowych Użytkownika. Zazwyczaj informacje te są anonimowe i zagregowane z informacjami śledzonymi przez wszystkich użytkowników Witryny, aby pomóc firmom zrozumieć wzorce użytkowania odwiedzających, zidentyfikować i zdiagnozować problemy lub błędy, które mogą napotkać ich użytkownicy, oraz podejmować lepsze decyzje strategiczne w celu poprawy ogólnego doświadczenia ich odbiorców. Te pliki cookie mogą być ustawiane przez Witrynę, którą odwiedza Użytkownik lub przez usługi stron trzecich. Ta witryna wykorzystuje pliki cookie wydajności na stronie.
  3. Funkcjonalne pliki cookie - służą do zbierania informacji o urządzeniu Użytkownika i wszelkich ustawieniach, które Użytkownik może skonfigurować na odwiedzanej stronie internetowej (takich jak ustawienia języka i strefy czasowej). Dzięki tym informacjom strony internetowe mogą dostarczać użytkownikowi spersonalizowane, ulepszone lub zoptymalizowane treści i usługi. Te pliki cookie mogą być ustawiane przez stronę internetową odwiedzaną przez Użytkownika lub przez usługi stron trzecich. Ta witryna wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie dla wybranych funkcji witryny.
  4. Targetujące/reklamowe pliki cookie - służą do określania, jakie treści promocyjne są bardziej odpowiednie i adekwatne dla Użytkownika i jego zainteresowań. Witryny internetowe mogą wykorzystywać je do dostarczania ukierunkowanych reklam lub ograniczania liczby wyświetleń reklamy przez użytkownika. Pomaga to firmom poprawić skuteczność ich kampanii i jakość treści prezentowanych Użytkownikowi. Te pliki cookie mogą być ustawiane przez stronę internetową odwiedzaną przez Użytkownika lub przez usługi stron trzecich. Targetujące/reklamowe pliki cookie ustawione przez strony trzecie mogą być wykorzystywane do śledzenia Użytkownika na innych stronach internetowych, które korzystają z tych samych usług stron trzecich. Niniejsza Witryna wykorzystuje ukierunkowane/reklamowe pliki cookie w witrynie.
 3. FUNKCJA PLIKÓW COOKIES
  1. Pliki cookie umożliwiają witrynie:
   1. Oszacowanie wielkości widowni i wzorca użytkowania;
   2. Przechowywanie informacji o preferencjach Użytkowników, a tym samym dostosowywanie i optymalizowanie Witryny zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami Użytkowników;
   3. Przyspieszyć wyszukiwanie Użytkowników; oraz
   4. Recognize the User when they return to the Website.
   .
 4. POZOSTAŁE PLIKI COOKIES NA STRONIE
  1. Witryna może zatrudniać firmy i osoby trzecie w naszej Witrynie, np. dostawców usług analitycznych i partnerów ds. treści.
  2. .
  3. Witryna przyzna tym stronom trzecim dostęp do wybranych informacji w celu wykonania określonych zadań w imieniu Użytkowników.
  4. Mogą one również ustawiać pliki cookie stron trzecich w celu świadczenia usług, które świadczą.
  5. Pliki cookie stron trzecich mogą być wykorzystywane do śledzenia Użytkownika na innych stronach internetowych, które korzystają z tej samej usługi strony trzeciej.
  6. Ta witryna nie ma kontroli nad plikami cookie stron trzecich i dlatego ich polityka dotycząca plików cookie nie jest objęta niniejszą Polityką plików cookie witryny.
  7. Obietnica prywatności stron trzecich:
   1. Strona internetowa dokonuje przeglądu polityk prywatności wszystkich swoich zewnętrznych dostawców przed skorzystaniem z ich usług, aby upewnić się, że ich praktyki są zgodne z jej własnymi.
   2. Witryna nigdy świadomie nie będzie obejmować usług stron trzecich, które naruszają lub naruszają prywatność użytkowników tej witryny.
   .
 5. KONTROLA UŻYTKOWNIKA LUB SPOSÓB WYŁĄCZENIA COOKIES
  1. Jeśli Użytkownik nie chce akceptować plików cookie z tej Witryny, może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała pliki cookie z tej Witryny.
  2. Większość przeglądarek jest skonfigurowana tak, aby domyślnie akceptować pliki cookie, ale Użytkownik może zaktualizować te ustawienia, aby całkowicie odrzucać pliki cookie lub powiadamiać Użytkownika, gdy witryna próbuje ustawić lub zaktualizować plik cookie.
  3. Jeśli Użytkownik przegląda strony internetowe z wielu urządzeń, może być konieczne zaktualizowanie ustawień na każdym urządzeniu.
  4. Chociaż niektóre pliki cookie można zablokować z niewielkim wpływem na doświadczenie użytkownika na stronie internetowej, zablokowanie wszystkich plików cookie może oznaczać, że użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do niektórych funkcji i treści w odwiedzanych witrynach.
  .
 6. ZMIANY W POLITYCE COOKIE
  1. Polityka plików cookie może być zmieniana i aktualizowana od czasu do czasu, bez uprzedzenia i wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Zmieniona Polityka Cookies niezwłocznie zastąpi wszelkie poprzednie wersje na Stronie.
  3. Użytkownik jest proszony o regularne odwiedzanie Witryny w celu sprawdzenia, czy zostały wprowadzone jakiekolwiek aktualizacje Polityki plików cookie.
  4. Kontynuowanie przez Użytkownika korzystania z Serwisu będzie stanowiło jednoznaczną milczącą akceptację zmienionej Polityki Cookies wymienionej w Serwisie.
  5. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmienionej Polityki Cookies Serwisu, powinien niezwłocznie powstrzymać się od korzystania i uzyskiwania dostępu do Serwisu.
  .